“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 15 hədis

“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 15 hədis

“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 15 hədis

1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs qırx gün müddətində əməllərini ixlasla yerinə yetirsə, elm  hikmət çeşmələri onun qəlbindən dilinə cari olar.”[1]

2-İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “İnsan qırx gün müddətində imanını Allah üçün xalis etsə, Allah-taala onu dünyaya qarşı rəğbətsiz (zahid) edər, dünyanın dərdini  dərmanını ona tanıtdırar, daha sonra hikməti onun qəlbində möhkəmləndirib, dilini hikmət ilə danışığa gətirər.”[2]

3-Fəzl ibni Yəsar deyir: İmam Baqir (ə)-ın belə buyurduğunu eşitdim: “Hər kəs şərab içsə, namazı qırx gün ərzində qəbul olunmaz.”[3]

4-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs mömin qardaşlarından qırx nəfəri dua etdikdən sonra özünü dua etsə, onun hər iki duası qəbul olunar.”[4]

5-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Bir mömin şəxs dünyasını dəyişdikdə, qırx nəfər mömin şəxs dəfn mərasimində iştirak edib, onun mömin olduğuna şəhadət versələr, Allah-taala onu bağışlayar.”[5]

6-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Bir şəxsin biz Əhli-beytə məhəbbət barədə yaydığı qırx hədis, onun sədəqə verdiyi qırx min dinardan (qızıl puldan) üstündür. Allah-taala ona hər bir hədis üçün bir peyğəmbərin savabını, hədisin hər bir hərfi üçün isə qiyamət günü bir nur verər.”[6]

7-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Ümmətimdən hər kəs camaatın istifadə etməsi üçün qırx hədis əzbərləyərsə, Allah-taala onu qiyamət günü fəqih  alim halında gətirər.”[7]

8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) imam Əli (ə)-a vəsiyyət edərək buyurmuşdur: “Ya Əli! Ümmətimdən hər kəs Allahın razılığını  axirət aləminin savabını qazanmaq məqsədilə qırx hədis əzbərləyərsə, Allah-taala onu qiyamət günündə peyğəmbərlər, övliyalar, şəhidlər  layiqli şəxslərlə birgə məhşur edər.”[8]

9-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs halal  haram (işlər) barəsində bizim hədislərimizdən qırx hədisi hifz edərsə, Allah-taala qiyamət günü onu fəqih  alim halında gətirər  ona əzab verməz.”[9]

10-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Mənim ümmətimdən hər kəs sünnədən qırx hədis əzbərləyərsə, qiyamət günü ona şəfaət edərəm.”[10]

11-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Vəfatından sonra qırx hədisi (başqalarının istifadə etməsi üçün yazılı şəkildə) qoyub gedən şəxs, cənnətdə mənim dostum olacaqdır.”[11]

12-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Şiələrimizdən hər kəs qırx hədisi hifz edərsə, Allah-taala qiyamət günündə onu fəqih  alim halında gətirər  ona əzab verməz.”[12]

13-Asiman imam Hüseyn (ə)-ın matəmində qırx gün ağlamışdır.

14-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs qırx gün “Əhd” duasını oxusa, imam Zamanın əsgərlərindən olar. Əgər o həzrət zühur etməmişdən öncə ölsə, Allah-taala onu o həzrətə xidmət etmək üçün qəbirdən qaldırar.”

15-İmam Kazim (ə) buyurmuşdur: “Qırx dəfə həcc əməllərini yerinə yetirən şəxsə (qiyamətdə): “İstədiyin şəxsə şəfaət et!” – deyilər.”[13]

 

 

[1] “Səfinətul-bihar”, 2-ci cild, səh. 667.

[2] “Üsuli-kafi”, 3-cü cild, səh. 27.

[3] “Xisal”, 2-ci cild, səh. 311.

[4] Yenə orada, səh. 315.

[5] Yenə orada, səh. 317.

[6] “Camiul-əhadis”, səh. 58.

[7] “Üyuni əxbarir-Riza”, 31-ci bölüm, səh. 37, hədis: 99.

[8] “Xisal”, 2-ci cild, səh. 323.

[9] Yenə  orada “Ərbəin” bölümü səh. 542

[10] Yenə orada.

[11] “Kənzül-ümmal”, 1-ci cild, səh. səh. 226.

[12] “Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh. 153.

[13] “Xisal”, 2-ci cild. səh. 330.

http://yenivaxt.com