TƏQVALILARIN VƏ MÖMİNLƏRİN XİSLƏTLƏRİ

TƏQVALILARIN VƏ MÖMİNLƏRİN XİSLƏTLƏRİ

TƏQVALILARIN VƏ MÖMİNLƏRİN XİSLƏTLƏRİ

1-Qurani-kərimdə buyurulurAgah olunhəqiqətən Allah dostları (təqvalılarüçün heç bir nigaranlıqqorxuhüzn  qəm-qüssə yoxdur.”

2-OnlarAllah-taalanın vacib buyurduqlarını yerinə yetirərhəzrət Peyğəmbər (s)-in sünnəsinə əməl edər  Allahın haram buyurduqlarından uzaq olarlar.

3-Allahdan həqiqi mənada qorxardüz danışartəvazökarlıqla yol gedər  çoxlu Quran tilavət edərlər.

4-Gözlərini Allahın haram etdiklərindən saxlayarlar.

5-Həm ağırhəm  xoş günlərdə eyni vəziyyətdə olarlar. (Dünyanın ağır  ya xoş günləri onlara təsir etməz.)

6-Əgər Allah-taalanın müəyyən etdiyi əcəl olmasaydıonların ruhu behişti görmək şövqündən  cəhənnəm əzabının qorxusundan bir göz qırpımı beləaram olmazdı.

7-Onlar sanki behişt  cəhənnəmi görmüşorada yaşamışlar.

8-Qəlbləri qəmginistəkləri az  özləri pak-pakizədir.

9-Qiyamətin əbədi rahatlığını əldə etmək üçün dünyanın qısa günlərində səbir edərlər.

10-Dünya onları aldatmaq istəyərlakin onlar dünya haqqında əsla fikirləşməzlərdünya onları əsir etmək istəyərlakin onlar canlarını qurban verməklə özlərini azad edərlər.

11-Gecələri oyaq qalıb ibadətlə məşğul olarlarQuranı təfəkkürlə oxuyar  öz dərdlərinin dərmanını Qurandan alarlar.

12-Səbirli alimlər  xalqın xeyrini istəyənlərdir.

13-Onlara baxan şəxsxəstə olmadıqları halda onların xəstə olduqlarını güman edər.

14-Az əməllərindən razı qalmaz  yaxşı əməllərini çox sanmazlar.

15-Daim öz nəfslərini danlayar  gördükləri əməllərdən qorxarlar.

16-Onları tərifləyəndəqorxuya düşərlər.

17-Uzaqgörənrəftarları mülayim  dindarlıqda güclüdürlər.

18-İmanları yəqinlə birgədir  elm öyrənməyə hərisdirlər.

19-İbadətdə təvazökarçətinliklərdə  müsibətlərdə səbirlidirlərSakit qalanda qəmgin olmaz  ucadan gülməzlər.

20-Pak  halal ruzini öz zəhmətləri ilə  Allahın razılığı üçün əldə edərlər.

21-Dünyanın mal-dövlətinəcah-cəlalına qarşı zahid  rəğbətsiz olarmal-dövlət yığıb onunla fəxr etməz  əldə etdikləri mal-dövləti Allahın vacib etdiyi istiqamətdə xərcləyərlər.

22-Qürurdanxudpəsəndlikdən uzaq olar  başqaları ilə əlaqə yaratmaq istədikdə hiylə işlətməzlər.

23-Gündüzlərini şükür etməkləgecələrini isə Allahı yad etməklə sona çatdırarlar.

24-Gecələri qorxu halında yatıbsevinclə durarlarqorxuları qəflətə düçar olacaqlarınasevincləri isə onlara şamil olan lütf  mərhəmətə görədir.

25-Nəfslərini istədikləri şeydən məhrum edər  tamahkar olmazlar.

26-Səbirləri elmləsözləri əməllə birgədir.

27-Arzuları yaxınsəhvxata  yeməkləri azdırişləri asan  nəfsləri qanedir.

28-Dinləri qorunmuşharama olan ehtirasları ölmüş  qəzəbləri sönmüşdür.

29-Camaat onların xeyir işlərinə ümidvar olarəzab-əziyyətlərindən amanda qalaronlar hamıya xeyir verər  kimsəyə əzab-əziyyət verməzlər.

30-Əgər qafillərin arasında olsalaradları Allahı yad edənlər sırasında yazılarəgər Allahı yad edənlər arasında olsalaradları qəflətdə olanların sırasında yazılmaz.

31-Onlara zülm edən şəxsləri bağışlayar  əmanətə xəyanət etməzlər.

32-Pis söz danışmazlarsöhbətləri mülayimpis işləri gizli  yaxşı işləri aşkar olarçətin günlərdə səbir  xoş günlərdə şükr edərlər.

33-Onların əleyhinə şəhadət verilməmişdən öncəhaqqı etiraf edər  onlara tapşırılanları layiqincə yerinə yetirərlər.

34-Camaatı pis ləqəb  adlarla çağırmazbaşqalarının müsibətlərində şad olmazhaqqın mehvərindən çıxmaz  qonşularla gözəl davranarlar.

35-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Yaxşı əməlindən şadpis əməlindən isə qəmgin olan şəxs mömindir.”

36-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Möminin üç əlaməti vardır: 1-Allaha mərifəti. 2-Allahın dostları ilə dost olmaq. 3-Allahın düşmənləri ilə düşmən olmaq.”

37-İmam Baqir (əbuyurmuşdur: “Mömin dağdan da möhkəmdirçünki dağdan bir şey götürmək olarlakin möminin dinindən bir şey götürmək olmaz (yəni möminin dinini əlindən almaq qeyri-mümkündür).”

38-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Hər kəs Allah xatirinə (bir kəsisevsəAllah xatirinə (bir kəsənifrət etsə  Allah xatirinə (bir şeyəta etsəonda oimanı kamil olan şəxslər sırasındadır.”

39-İmam Baqir (əbuyurmuşdur: “HəqiqətənAllah-taala bir möminin xatirinə bir kəndin məhv olmasının qarşısını alarHəmçinin bir məntəqədə yeddi mömin olsao məntəqəyə əzab yetişməz.”

40-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Allah mömini dünyanın bəlalarından qoruyub saxlamazlakin dünyaya ürək bağlamaqdan  axirət bədbəxtliyindən amanda saxlayar.”

 

http://yenivaxt.com